the week of sleeping cups

illustrations by Ilya Kazakov